Metodyka Agile – co to?

Metodyka Agile – definicja

Agile to zestaw wartości i zasad stosowanych w zarządzaniu projektem oraz tworzeniu produktów, które promują elastyczność, adaptacyjność, współpracę zespołu oraz dostarczanie wartości klientowi poprzez ciągłe doskonalenie i iteracyjny rozwój produktu. Metodologia Agile faworyzuje krótkie cykle rozwoju, regularne przeglądy i dostarczanie wartościowego oprogramowania.

Z jakich elementów zbudowany jest Agile?

Agile składa się z kilku kluczowych elementów, które wspólnie tworzą podejście oparte na tej metodyce. Oto główne składniki Agile:

 1. Wartości Agile:
  Przejrzystość, adaptacyjność, współpraca, zwinność, koncentracja na dostarczaniu wartości klientowi.
 2. Zasady Agile:
  Zbiór zasad określających sposób postępowania, takie jak zadowolenie klienta, elastyczność w reagowaniu na zmiany, częsta dostawa działającego oprogramowania, współpraca z klientem itd. Zasady te są zawarte w Manifest Agile.
 3. Frameworki Agile:
  Zestawy praktyk, procesów i technik, takie jak Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) czy Lean, które są wykorzystywane do wdrożenia zasad Agile w praktyce. Te frameworki dostarczają strukturę i wytyczne dla zespołów pracujących nad projektami.
 4. Kultura i zespół:
  Kultura oparta na zaufaniu, otwartości, współpracy i odpowiedzialności. Zespół pracuje razem jako jedność, angażując się w codzienne komunikacje, retrospekcje, ciągłe doskonalenie i wspieranie siebie nawzajem.
 5. Proces iteracyjny i inkrementalny:
  Praca nad projektem jest podzielona na krótkie iteracje (sprinty) lub cykle, podczas których tworzone są działające części produktu (inkrementy). To umożliwia szybką adaptację na zmiany i dostarczanie wartościowych fragmentów produktu w regularnych odstępach czasu.
 6. Ciągłe doskonalenie (Kaizen):
  Zasada polegająca na nieustannym doskonaleniu procesów, narzędzi i pracy zespołu poprzez regularne retrospekcje i dostosowywanie działań w celu poprawy efektywności i jakości.

Te elementy współpracują ze sobą, tworząc elastyczne i adaptacyjne środowisko, które pozwala na skuteczne dostarczanie wartości klientowi w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

12 zasad metodologii Agile

Metodologia Agile opiera się na 12 zasadach, które zostały opisane w Manifest Agile. Oto te 12 zasad Agile:

 1. Zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowych produktów.
 2. Zmieniające się wymagania są mile widziane, nawet w późnym etapie projektu. Agile daje odpowiedź na zmiany, nawet w późnej fazie opracowania.
 3. Częsta dostawa działającego oprogramowania, co najmniej co kilka tygodni, z priorytetem na jak najszybsze dostarczenie funkcji.
 4. Ludzie zespołu i ich współpraca są kluczowe.
 5. Budowanie projektów wokół zmotywowanych jednostek. Daj im środowisko, wsparcie i zaufanie, aby wykonali zadanie.
 6. Bezpośrednia komunikacja jest najefektywniejszą metodą przekazywania informacji zespołowi i wewnątrz zespołu.
 7. Działające oprogramowanie jest głównym miernikiem postępu.
 8. Zrównoważenie między ciągłym tempem pracy a zdolnością do utrzymania stałego tempa na nieokreślony czas.
 9. Stale dbaj o doskonalenie techniczne i wzajemną dostępność zasobów.
 10. Prostej formy projektów, które pozwalają na ciągłą dostawę produktów biznesowych.
 11. Zespół samodzielnie wybiera najlepsze narzędzia i techniki, które pomogą w realizacji celów projektu.
 12. Regularne przemyślane refleksje nad tym, jak można polepszyć skuteczność zespołu, w celu dostosowania i dostarczenia jeszcze lepszych rezultatów.

Te zasady stanowią fundament filozofii Agile i są wytycznymi dla zespołów pracujących w tej metodologii, aby efektywnie dostarczać wartość biznesową poprzez elastyczność, współpracę i ciągłe doskonalenie.

Rodzaje metodyk zwinnych

MetodykaOpis
ScrumFramework oparty na iteracyjnym i inkrementalnym podejściu. Podziela projekt na sprinty (krótkie okresy czasu), które kończą się dostarczeniem gotowych funkcji. Skupia się na roleach, artefaktach i spotkaniach (np. daily scrum, sprint review).
KanbanMetoda zarządzania pracą oparta na wizualizacji procesu za pomocą tablicy Kanban. Ogranicza liczbę zadań w toku, koncentrując się na płynnym przepływie pracy.
Extreme Programing (XP)Koncentruje się na doskonaleniu technicznym poprzez praktyki takie jak programowanie w parach, testowanie wdrażania, stała integracja oraz krótkie iteracje.
CrystalSkupia się na dopasowaniu metodyki do specyfiki projektu poprzez “kryształy” (odmiany metodyki) dostosowane do różnych rozmiarów i typów projektów.
Dynamiczne systemy rozwojowe (DSDM)Metodyka skupiająca się na szybkim dostarczaniu funkcji, elastyczności i zaangażowaniu interesariuszy w procesie tworzenia produktu.
Lean Software DevelopmentOpiera się na zasadach Lean Manufacturing, eliminując marnotrawstwo i koncentrując się na dostarczaniu wartości klientowi poprzez minimalizację odpadów i optymalizację procesów.

Te metodyki zwinne różnią się nieco podejściem i praktykami, ale wszystkie dążą do osiągnięcia celu poprzez zwinność, elastyczność, oraz ciągłe doskonalenie w procesie tworzenia produktu.

Scrum a metodyka Agile

Oto główne różnice i związki między Scrum a metodologią Agile:

 1. Pozycja w ramach Agile:
 • Agile to szersze podejście do zarządzania projektami, skupiające się na wartościach, zasadach i podejściu do pracy opartym na elastyczności, adaptacyjności i ciągłym doskonaleniu.
 • Scrum jest jednym z wielu frameworków (lub metodologii) pracujących w ramach podejścia Agile. Jest to konkretny zestaw zasad, ról, artefaktów i spotkań, które umożliwiają zespołom pracować w sposób zgodny z wartościami Agile.
 1. Zestaw zasad i elementów:
 • Agile nie definiuje konkretnych ról, artefaktów czy spotkań. Zamiast tego, opiera się na Manifest Agile i zasadach, pozostawiając elastyczność w wyborze frameworków i praktyk.
 • Scrum ma zdefiniowane konkretne role, takie jak Scrum Master, Product Owner, oraz zestaw spotkań (np. Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) i artefaktów (np. Product Backlog, Sprint Backlog, Increment), które są kluczowe dla tego frameworka.
 1. Zastosowanie:
 • Metodologia Agile jest filozofią lub podejściem do zarządzania projektem, które może być adaptowane i dostosowywane do różnych kontekstów i potrzeb projektowych.
 • Scrum jest bardziej konkretnym i strukturalnym podejściem, które wymaga konsekwentnego stosowania swoich zasad, ról i praktyk.
 1. Ciągłe doskonalenie:
 • Zarówno Agile, jak i Scrum promują ciągłe doskonalenie. Agile skupia się na dostarczaniu wartości klientowi poprzez elastyczność i adaptację, podczas gdy Scrum podkreśla regularne refleksje i poprawę w ramach spotkań Sprint Retrospective.

Podsumowując, Scrum jest konkretnym frameworkiem w ramach szerszego podejścia Agile. Choć oba koncepcje wspierają zwinne podejście do pracy, Scrum dostarcza bardziej konkretnych wskazówek i struktury dla zespołów, aby efektywnie wdrażać wartości Agile w praktyce.

Zarządzanie projektami a metodyka Agile

Zarządzanie projektami to obszerna dziedzina obejmująca procesy, narzędzia i techniki służące planowaniu, organizacji, kierowaniu i kontrolowaniu działań mających na celu osiągnięcie określonych celów projektowych. Tradycyjne podejście do zarządzania projektami opiera się na planowaniu wstępnym, sztywnych harmonogramach, szczegółowych specyfikacjach wymagań oraz hierarchicznym nadzorze nad pracą zespołu. To podejście często zakłada, że wszystkie wymagania i plany można dokładnie przewidzieć na początku projektu.

Z kolei metodyka Agile stanowi alternatywny sposób zarządzania projektem, który skupia się na elastyczności, adaptacji na zmiany oraz dostarczaniu wartości klientowi w dynamicznym i niepewnym środowisku biznesowym. Agile kładzie nacisk na wartości, takie jak współpraca zespołu, ciągłe doskonalenie, szybkie dostarczanie wartościowych fragmentów produktu i reagowanie na zmiany. W przeciwieństwie do podejścia kaskadowego, Agile zakłada, że zmienne warunki biznesowe oraz wymagania są naturalne i koncentruje się na adaptacji do nich poprzez krótkie cykle iteracji, które umożliwiają ciągłe dostosowywanie produktu do potrzeb klienta.

W kontekście zarządzania projektami, podejście Agile przekłada się na zastosowanie różnych frameworków, takich jak Scrum, Kanban, czy Extreme Programming (XP), które promują elastyczne podejście do pracy zespołowej, iteracyjny rozwój produktu i zaangażowanie klienta na każdym etapie procesu twórczego. Zamiast długoterminowych planów, Agile skupia się na elastycznym podejściu do zarządzania wymaganiami, priorytetowaniu dostarczania wartościowych funkcji oraz umożliwianiu ciągłej refleksji i doskonalenia w ramach zespołu.

Współcześnie wiele organizacji wykorzystuje zarówno elementy tradycyjnego zarządzania projektami, jak i metodyki Agile, tworząc hybrydowe podejścia, które dostosowują się do specyfiki danego projektu. Integracja metodologii Agile z tradycyjnym zarządzaniem projektami może umożliwić lepszą adaptację do zmian, szybsze dostarczanie wartości oraz jednoczesne zachowanie struktury i kontroli, co pozwala na efektywne osiągnięcie celów projektowych w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Agile vs Waterfall – różnice

CechaMetodologia AgileMetodologia Waterfall
Cykl życia projektuIteracyjny i inkrementalny; podzielony na krótkie iteracje, możliwość elastycznego dostosowania do zmian.Linearny; składający się z kolejnych etapów (analiza, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie).
PlanowanieElastyczne, adaptacyjne; częste iteracje umożliwiają dostosowanie się do zmieniających się warunków i wymagań.Sztywne, planowanie na początku projektu, ograniczona możliwość zmian w trakcie realizacji.
WymaganiaMogą być dynamicznie zmieniane i dostosowywane w trakcie projektu. Klient zaangażowany w proces definiowania wymagań.Wymagania zdefiniowane na początku i traktowane jako stałe; minimalna możliwość zmian.
Dostarczanie produktuDziałające części produktu dostarczane regularnie w krótkich okresach czasu (iteracjach, sprintach).Gotowy produkt dostarczany po zakończeniu wszystkich etapów projektowych.
Klient i feedbackAktywna rola klienta, częste spotkania i feedback w trakcie procesu tworzenia produktu.Minimalne zaangażowanie klienta poza początkowym etapem definiowania wymagań.
Elastyczność i zmianyBardzo elastyczne; mogą reagować na zmiany w trakcie realizacji projektu.Mała elastyczność; trudności w adaptacji do zmian po rozpoczęciu kolejnych etapów.
RyzykoRedukcja ryzyka poprzez szybkie dostarczanie częściowo funkcjonalnego produktu i częste testowanie.Większe ryzyko związane z brakiem wcześniejszej weryfikacji i testowania produktu.
Kontrola i zarządzanieMniej formalne, z większym naciskiem na samoorganizację zespołu i ciągłe doskonalenie.Bardziej formalne, hierarchiczne zarządzanie projektami i dokumentacją.
Zaangażowanie zespołuWysokie zaangażowanie zespołu, autonomia i odpowiedzialność.Mniej autonomii, bardziej scentralizowane podejście do zarządzania.
Sukces i poprawaWymaga ciągłego doskonalenia, refleksji i adaptacji, aby dostarczyć największą wartość klientowi.Sukces mierzony poprzez zgodność z początkowymi założeniami i spełnienie wymagań.

Te różnice pokazują kontrast pomiędzy podejściem Agile a podejściem kaskadowym Waterfall. Metodologia Agile kładzie nacisk na elastyczność, adaptację, zaangażowanie klienta i ciągłe doskonalenie, podczas gdy Waterfall opiera się na planowaniu na wstępie, linearnym podejściu do projektu i ograniczonej możliwości zmian w trakcie realizacji.

Wdrożenia Shopify z zastosowaniem metodyki Agile

Wdrożenie Shopify (Shopify Development) z zastosowaniem metodyki Agile odnosi się do podejścia opartego na elastyczności, iteracyjności i szybkim reagowaniu na zmiany podczas procesu tworzenia sklepu internetowego. Metodyka Agile, znana z zastosowania w programowaniu, jest również stosowana w projektach e-commerce, w tym przy implementacji sklepów opartych na platformie Shopify.

Oto jak metodyka Agile może być stosowana podczas wdrożenia Shopify:

Elastyczne planowanie projektu: Zamiast tworzenia długoterminowych planów, podejście Agile zakłada elastyczność. Projekt tworzenia sklepu jest dzielony na krótsze okresy czasu, zwane iteracjami lub sprintami.

Iteracyjny rozwój: W metodologii Agile praca nad projektem odbywa się w krótkich cyklach, zazwyczaj trwających od 1 do 4 tygodni. Każda iteracja kończy się wydaniem nowej funkcjonalności lub poprawą, co pozwala na częste testowanie i wprowadzanie zmian.

Zwinne podejście do zmian: Metodyka Agile promuje otwarcie na zmiany w trakcie procesu wdrożenia. Jeśli pojawiają się nowe pomysły, wymagania klienta lub oczekiwania rynkowe, można je elastycznie uwzględnić w kolejnych iteracjach.

Regularne spotkania i feedback: W Agile ważne są regularne spotkania zespołu projektowego, zwane stand-upami, retrospektywami lub sprint review. Pozwala to na śledzenie postępów, identyfikowanie problemów i uzyskiwanie feedbacku od klienta, co umożliwia szybką reakcję na zmiany.

Zespół wielofunkcyjny: Tworzenie zespołu, który obejmuje różne kompetencje, takie jak programiści, projektanci, specjaliści ds. marketingu czy analitycy danych, umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Implementacja metodyki Agile podczas wdrażania Shopify (usługi ecommerce) może przynieść kilka korzyści, takich jak szybsze dostarczanie wartościowych funkcji, lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klienta oraz lepsza kontrola nad procesem tworzenia sklepu internetowego.

Jednakże, warto pamiętać, że zastosowanie metodyki Agile w wdrożeniu Shopify może być różne w zależności od specyfiki projektu, zespołu pracy i wymagań klienta. Wdrożenie metodologii Agile wymaga zaangażowania wszystkich uczestników projektu oraz otwartości na zmiany i ciągłe doskonalenie procesu.

4/5 - (1 vote)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości