Planning meeting – co to jest?

Planning meeting – definicja

Spotkanie planowania (ang. planning meeting) to formalna sesja, która odbywa się w ramach projektu lub procesu biznesowego, mająca na celu ustalenie priorytetów, określenie celów, omówienie zadań oraz zdefiniowanie strategii działania. Jest to kluczowy element zarządzania projektem lub działalnością, który umożliwia zespołowi uzgodnienie wspólnego kierunku działania i przygotowanie harmonogramu działań.

Najważniejsze punkty Planning meeting

W trakcie spotkania planowania (planning meeting) istnieje kilka kluczowych punktów, które należy omówić, aby zapewnić skuteczne ustalenie celów i strategii działania. Oto najważniejsze punkty, które powinny być uwzględnione podczas tego rodzaju spotkań:

 1. Cele projektu lub działalności

Pierwszym krokiem jest omówienie głównych celów projektu lub działalności. Określenie, co chcemy osiągnąć i dlaczego to jest istotne dla naszej organizacji.

 1. Zakres prac

Precyzyjne określenie zakresu prac, czyli co dokładnie będzie obejmować projekt lub działalność. Unikanie niejasności i zapewnienie, że wszyscy uczestnicy mają wspólne zrozumienie tego, co należy zrobić.

 1. Priorytety i terminy

Ustalenie priorytetów dla poszczególnych zadań oraz określenie terminów ich realizacji. Wskazanie, które zadania są kluczowe i muszą być wykonane w pierwszej kolejności.

 1. Zasoby i odpowiedzialności

Przypisanie odpowiedzialności za poszczególne zadania oraz zapewnienie niezbędnych zasobów, takich jak ludzie, czas, budżet, materiały, sprzęt, itp.

 1. Ryzyka i strategie zarządzania nimi

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i wyzwań, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu lub działalności, oraz omówienie strategii zarządzania ryzykami.

 1. Komunikacja i współpraca

Określenie planu komunikacji wewnątrz zespołu oraz zewnętrznej współpracy z innymi zespołami lub interesariuszami projektu. Zapewnienie klarownej komunikacji i efektywnej współpracy.

 1. Monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii

Ustalenie metod monitorowania postępów realizacji zadań oraz planu działań, w tym częstotliwości raportowania i oceny osiągniętych wyników. Przygotowanie strategii dostosowania planu w razie potrzeby.

 1. Podsumowanie i ustalenie dalszych kroków

Na zakończenie spotkania należy podsumować omówione punkty, ustalić dalsze kroki oraz wyznaczyć termin kolejnego spotkania lub innych działań.

Planning meeting – kiedy warto go wykorzystać?

Spotkania planistyczne (planning meeting) to cenne narzędzie, które może pomóc zespołom w osiąganiu celów i realizacji projektów. Warto je organizować w różnych sytuacjach, ale szczególnie przydatne są one w następujących przypadkach:

1. Rozpoczęcie nowego projektu:

 • Spotkanie planistyczne na początku projektu pozwala na jasne zdefiniowanie celów, zakresu, harmonogramu i budżetu.
 • Pozwala również na ustalenie ról i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.

2. Planowanie kolejnych etapów projektu:

 • Regularne spotkania planistyczne w trakcie realizacji projektu są niezbędne do monitorowania postępów, identyfikowania potencjalnych problemów i dostosowywania planu działania w razie potrzeby.

3. Rozwiązywanie problemów:

 • W przypadku napotkania problemów w trakcie realizacji projektu, spotkanie planistyczne może być forum do wspólnego szukania rozwiązań i wypracowania strategii dalszego działania.

4. Podsumowanie projektu:

 • Po zakończeniu projektu, warto zorganizować spotkanie planistyczne, aby podsumować jego przebieg, omówić osiągnięcia i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

5. Integracja zespołu:

 • Regularne spotkania planistyczne mogą służyć budowaniu relacji w zespole, zwiększaniu zaangażowania i motywowania pracowników.
 • Stanowią one również platformę do wymiany pomysłów i informacji.

6. Podejmowanie decyzji:

 • Spotkania planistyczne mogą być miejscem do wspólnego podejmowania decyzji dotyczących projektu.
 • Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków zespołu, decyzje te są bardziej przemyślane i mają większe szanse na powodzenie.

7. Budowanie konsensusu:

 • W przypadku różnic zdań w zespole, spotkanie planistyczne może być okazją do otwartej dyskusji i wypracowania wspólnego stanowiska.

8. Komunikacja i raportowanie:

 • Spotkania planistyczne zapewniają regularny kanał komunikacji pomiędzy członkami zespołu.
 • Umożliwiają one również raportowanie o postępach w projekcie i informowanie o potencjalnych problemach.

Skuteczne spotkanie Planning meeting – rady

Przed spotkaniem:

 • Jasno określ cel spotkania. Czego chcesz osiągnąć? Jakie decyzje mają zostać podjęte? Upewnij się, że wszyscy uczestnicy znają cel spotkania.
 • Ustal agendę i prześlij ją uczestnikom z wyprzedzeniem. Agenda powinna zawierać listę tematów do omówienia, przydzielony czas i osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty.
 • Przygotuj niezbędne materiały. Może to obejmować dokumenty projektowe, prezentacje, notatki lub inne materiały pomocne w dyskusji.
 • Wybierz odpowiednie miejsce i czas spotkania. Upewnij się, że miejsce spotkania jest wystarczająco duże i wygodne dla wszystkich uczestników. Wybierz czas, który jest dogodny dla większości osób.
 • Poproś uczestników o przyjście przygotowanych. Oczekuj, że każdy zapozna się z agendą i materiałami przed spotkaniem.

W trakcie spotkania:

 • Rozpocznij punktualnie i przestrzegaj agendy. Nie pozwól, aby dyskusja zboczyła z tematu.
 • Witaj uczestników i przedstaw cel spotkania. Podkreśl wagę spotkania i zachęć wszystkich do aktywnego udziału.
 • Przeprowadź krótkie wprowadzenie. Podsumuj dotychczasowe osiągnięcia projektu i przedstaw kluczowe kwestie, które należy omówić na spotkaniu.
 • Zachęcaj do dyskusji. Zadawaj pytania, stymuluj wymianę pomysłów i aktywnie słuchaj wypowiedzi uczestników.
 • Dbaj o to, aby wszyscy mieli szansę wypowiedzieć się. Nie pozwól, aby dominowały osoby gadatliwe.
 • Podsumowuj ustalenia i podejmuj decyzje. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy rozumieją podjęte decyzje i wiedzą, co od nich dalej się oczekuje.
 • Określ terminy realizacji kolejnych zadań i wyznacz osoby odpowiedzialne.
 • Podziękuj uczestnikom za udział.

Po spotkaniu:

 • Prześlij notatki z spotkania wszystkim uczestnikom. Notatki powinny zawierać podsumowanie dyskusji, podjęte decyzje i terminy realizacji zadań.
 • Monitoruj postępy w realizacji zadań. Regularnie sprawdzaj, czy zadania są realizowane zgodnie z planem i czy nie napotkano żadnych problemów.
 • W razie potrzeby zorganizuj kolejne spotkanie follow-up.

Dodatkowe wskazówki:

 • Zastosuj technikę burzy mózgów. Burza mózgów może być świetnym sposobem na generowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów.
 • Wykorzystaj wizualizacje. Prezentacje, tablice wizualizacyjne i inne materiały wizualne mogą pomóc w lepszym zrozumieniu koncepcji i ułatwić dyskusję.
 • Zadbaj o pozytywną atmosferę. Stwórz atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania, aby zachęcić do otwartej i szczerej komunikacji.
 • Dbaj o odpowiednie tempo spotkania. Unikaj przesadnej dynamiki, ale też nie pozwól, aby dyskusja stała się nudna i bezproduktywna.
 • Zakończ spotkanie pozytywnie. Podkreśl osiągnięcia i wyraź uznanie dla zaangażowania uczestników.

Rola Planning meeting w projektowaniu sklepu na Shopify (migracja do Shopify)

Spotkanie planowania odgrywa kluczową rolę w procesie projektowania sklepu na platformie Shopify. Jest to moment, w którym zespół projektowy może skupić się na ustalaniu celów, strategii i planu działania, aby zapewnić skuteczne i efektywne uruchomienie sklepu. Oto kilka ważnych zadań, które można zrealizować podczas spotkania planowania w kontekście projektowania sklepu na Shopify:

Określenie celów sklepu

Spotkanie planowania pozwala zespołowi określić główne cele, jakie ma osiągnąć sklep online na platformie Shopify. Czy celem jest zwiększenie sprzedaży, zwiększenie świadomości marki czy dotarcie do nowych segmentów rynku?

Zdefiniowanie zakresu prac

Podczas spotkania można dokładnie określić zakres prac, które będą niezbędne do stworzenia sklepu na Shopify. Czy chcemy uruchomić sklep od podstaw czy też przeprowadzić rebranding istniejącej witryny?

Wybór funkcji i rozwiązań technicznych

Spotkanie planowania pozwala zespołowi zdecydować, jakie funkcje i rozwiązania techniczne (np. headless ecommerce) będą najbardziej odpowiednie dla sklepu na platformie Shopify. Czy chcemy korzystać z gotowych szablonów czy też zdecydować się na indywidualne projektowanie?

Ustalenie priorytetów

Spotkanie planowania umożliwia również ustalenie priorytetów dla projektu sklepu na Shopify. Które elementy są najważniejsze i muszą być zrealizowane w pierwszej kolejności?

Przypisanie zadań i terminów

Podczas spotkania można przypisać odpowiedzialności za poszczególne zadania oraz określić terminy ich realizacji. Kto będzie odpowiedzialny za tworzenie treści, grafikę, konfigurację sklepu itp.?

Identyfikacja ryzyk i strategii zarządzania nimi

Podczas spotkania można również zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z projektowaniem sklepu na Shopify i opracować strategie ich zarządzania. Jakie problemy mogą wystąpić i jak możemy się na nie przygotować?

Planowanie komunikacji i współpracy

Spotkanie planowania pozwala również na ustalenie planu komunikacji wewnątrz zespołu projektowego oraz współpracy z klientem i innymi zewnętrznymi interesariuszami projektu.

Oceń post

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości