Sprint Planning – co to jest?

Sprint Planning – definicja 

Sprint Planning to proces planowania i przygotowywania na przyszły sprint w metodyce Agile, często stosowany w ramach Scrum. Sprint jest to określony, krótki okres czasu (zwykle od 1 do 4 tygodni), podczas którego zespół deweloperski pracuje nad określonymi celami i dostarcza konkretne funkcje lub wartość dla klienta.

Podczas Sprint Planning, zespół Scrum, który obejmuje deweloperów, Scrum Mastera i Product Ownera, spotyka się, aby ustalić cele sprintu oraz zaplanować konkretne zadania do wykonania. Podczas spotkania omawiane są wymagania produktu, backlog produktu, poprzednie sprinty, a także różne inne czynniki, które mogą wpłynąć na planowanie sprintu.

Przygotowanie do spotkania planowania sprintu 

Oto kilka kroków, które warto podjąć przed spotkaniem planowania sprintu:

 1. Przygotowanie produktowego backlogu

Upewnij się, że produktowy backlog jest aktualny i zawiera wszystkie istotne zadania, wymagania i priorytety dla projektu. Przeglądaj backlog i identyfikuj zadania, które mogą być potencjalnie włączone do nadchodzącego sprintu.

 1. Określenie celów sprintu

Wspólnie z Product Ownerem i zespołem ustal cele, które chcecie osiągnąć w trakcie nadchodzącego sprintu. Określ, jakie konkretne funkcje, zadania lub poprawki chcecie dostarczyć na koniec sprintu.

 1. Analiza poprzednich sprintów

Przeglądaj wyniki i postęp z poprzednich sprintów, aby zidentyfikować mocne strony oraz obszary, które wymagają poprawy. Analiza ta może dostarczyć cennych wniosków i wskazać na potencjalne obszary do dalszej optymalizacji.

 1. Zidentyfikowanie zadań i zależności

Przygotuj listę konkretnych zadań, które należy wykonać w trakcie sprintu. Zidentyfikuj również ewentualne zależności między zadaniami oraz zasoby, które będą potrzebne do ich wykonania.

 1. Przygotowanie materiałów

Przygotuj wszelkie potrzebne materiały, takie jak prezentacje, dokumentacja, lub narzędzia do prowadzenia spotkania. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do tych materiałów i będą wiedzieli, jak je wykorzystać.

 1. Zapewnienie obecności kluczowych uczestników

Upewnij się, że wszyscy kluczowi uczestnicy spotkania, w tym Product Owner, Scrum Master i członkowie zespołu deweloperskiego, są świadomi terminu i będą mogli wziąć udział w spotkaniu.

Ustalenie czasu Sprint Planningu 

Czas trwania Sprint Planningu zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Długość sprintu:
  • Ogólnie przyjmuje się, że Sprint Planning powinien trwać maksymalnie 8 godzin dla sprintu miesięcznego.
  • Dla krótszych sprintów czas ten powinien być proporcjonalnie krótszy.
  • Przykładowo, dla sprintu dwutygodniowego Sprint Planning może trwać około 4 godzin.
 • Złożoność backlogu produktu:
  • Im bardziej złożony jest backlog produktu, tym więcej czasu będzie potrzebować zespół na jego omówienie i oszacowanie user stories.
 • Wielkość zespołu:
  • W przypadku większych zespołów może być potrzebny więcej czasu na dyskusję i wypracowanie wspólnego stanowiska.
 • Doświadczenie zespołu:
  • Doświadczone zespoły mogą być w stanie przeprowadzić Sprint Planning szybciej niż zespoły, które dopiero zaczynają pracować ze Scrumem.

Zalecenia:

 • Dla miesięcznych sprintów: Maksymalnie 8 godzin.
 • Dla dwutygodniowych sprintów: 4-6 godzin.
 • Dla tygodniowych sprintów: 2-4 godzin.

Etapy Sprint Planningu 

. Wprowadzenie i przypomnienie (do 15 minut)

 • Cel: Wprowadzenie uczestników spotkania w tematykę i przypomnienie zasad oraz celów metodyki Scrum.
 • Działania:
  • Scrum Master wita uczestników i przedstawia porządek spotkania.
  • Krótkie przypomnienie zasad i celów sprintu.
  • Omówienie udziału zespołu w poprzednim sprincie (opcjonalnie).

2. Przegląd Backlogu Produktu (Product Backlog Refinement) (połowa czasu spotkania)

 • Cel: Omówienie, doprecyzowanie i oszacowanie user stories z Backlogu Produktu.
 • Działania:
  • Właściciel Produktu (Product Owner) przedstawia priorytety w Backlogu Produktu.
  • Zespół wspólnie omawia, doprecyzowuje i dzieli na mniejsze części user stories.
  • Wspólne oszacowanie wysiłku potrzebnego na realizację user stories przez zespół deweloperski (w story points lub innej formie).
  • Właściciel Produktu może zmienić priorytety w Backlogu Produktu w oparciu o dyskusję.

3. Negocjacja Celu Sprintu (Sprint Goal Definition) (około 1/3 czasu spotkania)

 • Cel: Ustalenie ambitnego, ale osiągalnego celu dla nadchodzącego sprintu.
 • Działania:
  • Zespół na podstawie omówionych user stories ustala, co realnie może osiągnąć w sprincie.
  • Wspólne wypracowanie i sformułowanie Celu Sprintu, który powinien być:
   • Zrozumiały: Cel powinien być jasny i łatwy do zrozumienia dla wszystkich członków zespołu.
   • Osiągalny: Cel powinien być ambitny, ale jednocześnie realistyczny do osiągnięcia w czasie trwania sprintu.
   • Sprawdzalny: Cel powinien być sformułowany w taki sposób, aby można było łatwo zweryfikować jego osiągnięcie.
  • Właściciel Produktu zatwierdza zaproponowany Cel Sprintu.

4. Planowanie Sprintu (Backlog Refinement i Sprint Backlog Creation) (reszta czasu)

 • Cel: Ustalenie konkretnych zadań, które zespół podejmie się zrealizować w sprincie, aby osiągnąć Cel Sprintu.
 • Działania:
  • Zespół wybiera user stories z Backlogu Produktu, które będą realizowane w nadchodzącym sprincie, tak aby osiągnąć Cel Sprintu.
  • Dzielenie wybranych user stories na mniejsze, bardziej szczegółowe zadania.
  • Oszacowanie czasu realizacji poszczególnych zadań (np. w godzinach).
  • Zespół deweloperski tworzy Sprint Backlog, czyli listę zadań do wykonania w sprincie.

5. Zakończenie (do 15 minut)

 • Cel: Podsumowanie ustaleń, omówienie wątpliwości i potwierdzenie gotowości zespołu do rozpoczęcia sprintu.
 • Działania:
  • Scrum Master podsumowuje ustalenia spotkania.
  • Zespół odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości.
  • Wszyscy uczestnicy potwierdzają zrozumienie Celu Sprintu i gotowość do rozpoczęcia pracy.

Porady dla skutecznego planowania sprintu

 • Przygotowanie i klarowność

Upewnij się, że przed rozpoczęciem spotkania planowania sprintu wszyscy członkowie zespołu są dobrze poinformowani i przygotowani. Produktowy backlog powinien być aktualny, a cele sprintu jasno określone.

 • Zrozumienie celów biznesowych

Zapewnij, że zespół i Product Owner mają pełne zrozumienie celów biznesowych projektu oraz oczekiwań klienta. Dbałość o to, aby cele sprintu były dobrze sformułowane i zrozumiałe dla wszystkich uczestników, pozwoli na skuteczniejszą pracę.

 • Zachowanie elastyczności

Bądź elastyczny wobec zmian i dostosuj plan sprintu do nowych informacji lub wymagań, które mogą pojawić się podczas spotkania planowania. Elastyczność pozwala zespołowi lepiej reagować na zmieniające się warunki i priorytety.

 • Realistyczne oszacowanie prac

Starannie oceniaj złożoność i czas potrzebny do wykonania poszczególnych zadań. Unikaj zbytniego optymizmu lub pesymizmu, starając się oszacować prace realistycznie. Dokładne oszacowanie pomaga uniknąć nadmiernego obciążenia lub niedoszacowania pracy w trakcie sprintu.

 • Rozbicie zadań

Zadania powinny być odpowiednio rozbite na mniejsze kawałki, które są łatwiejsze do przypisania, monitorowania i realizacji. Staraj się unikać zadań zbyt dużych lub zbyt ogólnych, które mogą być trudne do oszacowania i monitorowania postępu.

 • Zapewnienie zaangażowania zespołu

Zachęcaj wszystkich członków zespołu do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania sprintu i do wyrażania swoich opinii i pomysłów. Zaangażowanie całego zespołu zwiększa szanse na sukces sprintu i lepsze zrozumienie celów i zadań.

 • Regularne przeglądy i dostosowania

Planuj regularne przeglądy postępu pracy w trakcie sprintu i dostosowuj plan w razie potrzeby. Monitorowanie postępu pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i dostosowywanie planu do rzeczywistych warunków.

 • Utrzymywanie komunikacji

Zapewnij ciągłą komunikację między członkami zespołu w trakcie sprintu, aby wszyscy byli na bieżąco z postępem prac, napotkanymi problemami i ewentualnymi zmianami w planie. Komunikacja pozwala uniknąć nieporozumień i zapewnia współpracę na wysokim poziomie.

Sprint Planning podczas pracy nad wdrożeniem sklepu internetowego

Sprint Planning odgrywa kluczową rolę w procesie Scrum, również podczas wdrażania sklepu internetowego (usługi eCommerce). Podczas tego spotkania zespół ustala cele i plan na nadchodzący sprint, co pozwala na efektywne zarządzanie projektem i osiąganie założonych celów.

Oto jak może wyglądać Sprint Planning w kontekście wdrożenia sklepu internetowego:

Przed spotkaniem:

 • Właściciel produktu (Product Owner):
  • Upewnij się, że backlog produktu jest uporządkowany i priorytetyzowany.
  • Przygotuj user stories, które opisują funkcjonalności sklepu internetowego (sklep B2B), które mają zostać zrealizowane w nadchodzącym sprincie.
  • Oszacuj czas potrzebny na realizację user stories.
  • Bądź gotowy do odpowiadania na pytania zespołu dotyczące backlogu produktu.
 • Zespół deweloperski:
  • Zapoznaj się z backlogiem produktu i user stories.
  • Oszacuj czas potrzebny na realizację user stories.
  • Zidentyfikuj potencjalne problemy i ryzyka związane z realizacją user stories.
  • Przygotuj pytania do właściciela produktu dotyczące user stories.

W trakcie spotkania:

 • Wspólne omówienie backlogu produktu:
  • Właściciel produktu przedstawia priorytety w backlogu produktu i wyjaśnia user stories.
  • Zespół zadaje pytania i dyskutuje nad user stories.
 • Ustalenie celu sprintu:
  • Na podstawie omówionych user stories zespół ustala ambitny, ale osiągalny cel dla nadchodzącego sprintu.
  • Cel sprintu powinien być jasno sformułowany i zrozumiały dla wszystkich członków zespołu.
 • Planowanie sprintu:
  • Zespół wybiera user stories z backlogu produktu, które będą realizowane w sprincie, aby osiągnąć cel sprintu.
  • Dzielenie wybranych user stories na mniejsze, bardziej szczegółowe zadania.
  • Oszacowanie czasu realizacji poszczególnych zadań.
  • Zespół deweloperski tworzy Sprint Backlog, czyli listę zadań do wykonania w sprincie.
 • Określenie kryteriów akceptacji:
  • Dla każdego zadania w Sprint Backlogu zespół określa jasne kryteria akceptacji, które określą, kiedy zadanie zostanie uznane za ukończone.
Oceń post

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości