Time and material – co to?

Time and material – definicja

Time and material to model rozliczeń pomiędzy klientem a wykonawcą, który opiera się na zapłacie za pracę wykonaną oraz zużyte materiały. W ramach tego modelu, klient płaci wykonawcy za faktycznie przepracowany czas oraz za zużyte zasoby, takie jak materiały, narzędzia czy inne potrzebne elementy. Charakteryzuje się elastycznością w przypadku projektów, gdzie zakres prac może ulegać zmianom, jednakże może być trudny do przewidzenia ostateczny koszt projektu z uwagi na zmienność czasu pracy i zużywanych materiałów. Ten model rozliczeń często stosowany jest w branżach, gdzie trudno jest określić dokładny zakres prac na początku projektu.

Jak wygląda współpraca w modelu time & material?

Współpraca w modelu “Time and Material” obejmuje kilka kluczowych elementów:

 1. Ustalenie warunków umowy

Klient i wykonawca określają szczegóły współpracy, w tym stawki godzinowe/pracy oraz koszty materiałów. Umowa może także określać maksymalny budżet lub szacunkowy zakres prac.

 1. Śledzenie czasu i zużywanych materiałów

Wykonawca rejestruje czas poświęcony na pracę oraz wszystkie zużywane materiały lub zasoby niezbędne do realizacji projektu.

 1. Regularne raportowanie postępu prac

Wykonawca regularnie informuje klienta o postępie prac, przepracowanym czasie i zużytych materiałach. To pozwala na śledzenie kosztów i postępu projektu.

 1. Elastyczność w zakresie prac

Model “Time and Material” jest elastyczny, co oznacza, że zakres prac może ulec zmianie w trakcie projektu. Klient może proponować nowe elementy lub zmiany, a wykonawca rozlicza dodatkowy czas i materiały zgodnie z ustalonymi stawkami.

 1. Rozliczenie końcowe

Po zakończeniu projektu wykonawca przedstawia klientowi końcowe rozliczenie oparte na faktycznie przepracowanym czasie oraz zużytych materiałach. Ostateczny koszt może być nieco trudniejszy do przewidzenia na początku projektu, ale model ten pozwala na większą elastyczność w trakcie realizacji.

 1. Zarządzanie ryzykiem

Istnieje ryzyko przekroczenia budżetu, ponieważ koszty mogą wzrosnąć w przypadku wydłużenia czasu pracy lub zwiększenia zużycia materiałów. Dlatego kluczowe jest zarządzanie tymi czynnikami i utrzymywanie otwartej komunikacji między klientem a wykonawcą w celu uniknięcia niespodziewanych kosztów.

Zalety i wady umowy Time and Material

Zalety Time and Material:

 • Elastyczność

Pozwala na dynamiczną zmianę zakresu prac w trakcie projektu, co jest przydatne w sytuacjach, gdy wymagania klienta mogą się zmieniać lub nie są w pełni znane na początku projektu.

 • Transparentność

Klient ma pełny wgląd w przepracowany czas oraz zużyte materiały, co zapewnia większą przejrzystość w kosztach i postępie prac.

 • Szybki start projektu

Umowa “Time and Material” może być łatwiejsza i szybsza do zatwierdzenia, ponieważ nie wymaga szczegółowego określenia całego zakresu prac na początku.

 • Dostosowanie do zmieniających się warunków

W przypadku projektów, gdzie trudno jest przewidzieć wszystkie aspekty z góry, ten model umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków biznesowych lub technicznych.

Wady Time and Material:

 • Ryzyko przekroczenia budżetu

Brak ustalonego maksymalnego kosztu może prowadzić do przekroczenia budżetu w przypadku wydłużenia czasu pracy lub większego zużycia materiałów.

 • Trudność w oszacowaniu końcowego kosztu

Z powodu elastyczności modelu trudno jest dokładnie oszacować końcowe koszty projektu na początku, co może sprawić problem klientowi w planowaniu finansów.

 • Brak motywacji do efektywności czasowej

Może nie być wystarczającej motywacji ze strony wykonawcy do efektywnego zarządzania czasem, ponieważ jest on wynagradzany za każdą godzinę pracy.

 • Ryzyko sporów

Nieprecyzyjne zapisy dotyczące rozliczeń mogą prowadzić do sporów między klientem a wykonawcą, szczególnie jeśli nie ma jasnych zasad dotyczących dodatkowych kosztów.

Różnice między Time and material a Fixed price

KryteriumTime and MaterialFixed Price
DefinicjaPłatność za faktycznie przepracowany czas i zużyte materiały.Stała cena za określony zakres prac lub projekt.
Zakres pracElastyczny, może ulec zmianie w trakcie projektu.Zdefiniowany na początku i trudny do zmiany.
KosztyKoszty zależne od faktycznego czasu pracy i zużycia materiałów.Stałe koszty określone przed rozpoczęciem projektu.
Ryzyko kosztoweWiększe ryzyko przekroczenia budżetu z powodu elastyczności.Mniejsze ryzyko przekroczenia budżetu, ale ryzyko zmian w zakresie prac.
PrzewidywalnośćTrudniejsze oszacowanie ostatecznego kosztu projektu.Łatwiejsze określenie ostatecznej ceny przed rozpoczęciem.
Motywacja efektywnościBrak motywacji do efektywnego zarządzania czasem.Większa motywacja do efektywności czasowej.
Zmiany w projekcieŁatwość dostosowania się do zmieniających się wymagań.Trudność w wprowadzaniu zmian ze względu na ustaloną wcześniej cenę.
Kontrola nad projektemWiększa kontrola ze strony klienta, ale mniejsza nad budżetem.Mniej kontroli nad szczegółami pracy, ale większa kontrola nad kosztami.

Time and Material w eCommerce

Podejście “Time and Material” (czas i materiał) w kontekście wdrożeń usług e-commerce odnosi się do modelu płatności za pracę wykonaną przez agencję, dewelopera lub firmę realizującą projekt, w oparciu o faktyczny czas i zużyte zasoby. To elastyczny sposób rozliczania, gdzie klient płaci za godziny pracy oraz zużyte zasoby (np. oprogramowanie, narzędzia), które zostały wykorzystane przy realizacji projektu.

Kluczowe cechy podejścia “Time and Material” w wdrożeniach e-commerce:

1. Elastyczność 

Klient płaci za faktyczne godziny pracy i zasoby wykorzystane przy projekcie. Jest to elastyczne podejście, które pozwala na dostosowanie pracy do zmieniających się wymagań projektu.

2. Transparentność kosztów

Klient ma pełną widoczność nad tym, ile czasu i jakie zasoby są wykorzystywane w projekcie (np. przy wdrożeniu headless ecommerce). To pozwala na lepsze zarządzanie budżetem i świadome podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju projektu.

3. Dostosowanie do zmieniających się wymagań

W przypadku, gdy wymagania projektu ulegają zmianie w trakcie realizacji, podejście “Time and Material” pozwala na dostosowanie pracy do nowych potrzeb, jednak może to wpłynąć na koszty związane z przedłużeniem czasu pracy.

4. Rozliczanie wg faktycznie wykonanej pracy

Faktury są oparte na faktycznie wykonanych godzinach pracy i zużytych zasobach, co może być bardziej sprawiedliwe dla klienta, ponieważ płaci on za rzeczywisty wysiłek i wyniki pracowników.

5. Ryzyko związane z nieokreślonością kosztów

Jednakże, ze względu na brak ustalonej ceny końcowej, podejście “Time and Material” może wiązać się z nieokreślonością kosztów projektu, zwłaszcza jeśli nie ma jasnych ram czasowych ani wyraźnie zdefiniowanych celów.

Podejście “Time and Material” może być korzystne, szczególnie gdy projekt ma zmienne wymagania lub nie jest w pełni zdefiniowany na początku. Jednakże, zarówno klient, jak i wykonawca powinni wykazać elastyczność, komunikować się regularnie i dbać o przejrzystość, aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt końcowy przy równoczesnym kontrolowaniu kosztów projektu.

5/5 - (1 vote)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości